پ‌ش

account_box پاورقی؛ حمید درویشی شاهکلائی

حمید درویشی شاهکلائی
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق؛ پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی
@darvishi
www.PavaraQi.ir
www.Qafase.ir
www.Behtar.ir

If you have iGap, you can contact @pavaraqi right away.
Don't have iGap yet? Try it now: