ا‎ک

account_box اداره کل تجهیزات پزشکی

کانال رسمی اداره کل تجهیزات پزشکی

🌍صفحه الکترونیکی www.imed.ir

🌐پست الکترونیکی info@imed.ir

☎نحوه تماس با ادارات با درج تیکت در صفحه الکترونیکی

If you have iGap, you can contact @imedir right away.
Don't have iGap yet? Try it now: