ک‎ا

account_box کانال اطلاع رسانی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

هدف از ساخت این کانال اطلاع رسانی به موقع جهت رفاه حال دانشجویان عزیز می باشد

آدرس مستقیم سامانه دانشجویی

https://stdn.iau.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp


سیلابس رشته ها

If you have iGap, you can contact @amozeshomidiyeh right away.
Don't have iGap yet? Try it now: