ک‎ر

account_box کانال رسمی و خبری استاد و دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی ...

به نام خدا

کانال رسمی و خبری استاد و دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی و حرفه ای سما پسرانه اصفهان برای ورودی مهر و بهمن 93 و 95 و 96 و این کانال متعبر است.
🔷 کد شامد: 1-1-743877-65-0-9

If you have iGap, you can contact @ProfessorStudentComputerSama right away.
Don't have iGap yet? Try it now: