د‎آ

account_box دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

کلیه اخبار،اطلاعیه ها ، مسائل مربوط به آموزشی ، دانشجویی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان در این کانال قرار خواهد گرفت.
آدرس وب سایت رسمی واحد پارس آباد مغان: IAUPMOGAN.ac.ir

تلفن تماس: 04532722400

If you have iGap, you can contact @IAUPMOGHAN right away.
Don't have iGap yet? Try it now: