B

account_box BeheshteDanayee_ir

انسان موجودی است دانایی محور. دانستن، نقشی مهم در موفقیت ها و شکست هایش دارد و با دانایی است که می تواند در این دنیا بهشتی برای خود بسازد و با وجود سختی ها و فراز و نشیب زندگی، ذائقه خود و اطرافیان خود را شیرین نگاه دارد.

If you have iGap, you can contact @BeheshteDanayeeir right away.
Don't have iGap yet? Try it now: